Manejo del COVID-19: mejores prácticas para agronegocios

The virus that causes COVID-19

This is the Spanish language translation of FSHN20-25/FS366, Handling COVID-19: Best Practices for Agribusiness. This material is adapted from the version published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/. Written by Tom Maddox and Laurel Dunn (University of Georgia) and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs395

Manejo del COVID-19: Granjas de frutas y verduras, y empacadoras

The virus that causes COVID-19

This is the Spanish language translation of FSHN20-25/FS366, Handling COVID-19: Produce Farms and Packinghouses. This material is adapted from the version published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/. Written by Laurel Dunn and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs394

The Road to Recovery #3: Facilitating Community Resilience for Effective Pandemic Response

The virus that causes COVID-19

This third publication in the Road to Recovery series provides information and recommendations to support Extension professionals’ ability to facilitate capacity building and resilience development for communities during COVID-19 and potential future pandemic situations. This new 5-page publication of the UF/IFAS Department of Agricultural Education and Communication was written by Cody Gusto, Colby Silvert, and John Diaz.
https://edis.ifas.ufl.edu/wc380

The Road to Recovery: Building Physical and Emotional Trust when Engaging with Extension Clientele

The virus that causes COVID-19

Now is a crucial time for Extension professionals to engage with clientele. In both urban and rural communities, clients are facing a multitude of unprecedented challenges related to COVID-19. Many Extension professionals already have experience in emergency and disaster preparedness, response, and recovery that can be applied in the present context. However, we must rethink how we interact with and assist clientele to ensure their safety and our own. To do this, it is critical we understand that the pandemic has exacerbated emotional trauma and anxiety resulting in trust gaps. This new 4-page publication of the UF/IFAS Department of Agricultural Education and Communication aims to build Extension professionals’ sensitivity to the needs and emotional strains that COVID-19 presents for clients, and the strategies needed for effective recovery. Written by Colby Silvert, Cody Gusto, and John Diaz.
https://edis.ifas.ufl.edu/wc376

COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern at Grocery Stores? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-20/FS348, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern at Grocery Stores? It provides answers to a few frequently asked questions regarding COVID-19 and grocery stores. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs391

Is Coronavirus a Concern on Fresh Produce? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-22/FS350, Is Coronavirus a Concern on Fresh Produce? It provides guidance relevant to COVID-19 regarding handling and consumption of fresh produce. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs389

COVID-19 Preventative Measures: Do-It-Yourself Cloth Face Coverings (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-31/FS373, COVID-19 Preventative Measures: Do-It-Yourself Cloth Face Coverings. It provides guidance for making and caring for facemasks. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs390

COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Food Safety Issue? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-18/FS341, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Food Safety Issue? It provides guidance related to COVID-19 regarding food production, handling, and packaging. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs387

COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern with Takeout? (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-22/FS349, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus a Concern with Takeout? It provides answers to frequently asked questions regarding COVID-19 and takeout food. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs388

COVID-19 Preventative Measures: What to Do If You Are Sick (Mandarin Chinese)

The virus that causes COVID-19

This is the Mandarin Chinese translation of FSHN20-17/FS340, COVID-19 Preventative Measures: What to Do If You Are Sick. It provides guidance for seeking medical attention, staying away from others, and avoiding infecting others. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman, and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs386

Jere COVID-19: Pwodwi jaden ak izin anbalaj yo

The virus that causes COVID-19

Pandan ke pa gen prèv ki asosye viris COVID-19 la a yon pwoblèm sekirite alimantè, li se yon pwoblèm sante pou travayè yo paske li pwopaje l pa kontak moun ak moun oswa lè w manyen yon sifas ki kontamine. Manje pa parèt tankou yon kòz ki favorize transmisyon COVID-19 la, men menm pratik yo itilize pou evite maladi ou ka pran nan manje, menm pratik sa yo ta dwe itilize pou diminye chans kontaminasyon COVID-19 la nan nan pwodwi alimentè ki fre yo epi risk pou COVID-19 ta simaye l pami travayè agrikòl yo ak sa kap travay nan izin anbalaj yo.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-25, Handling COVID-19: Produce Farms and Packinghouses. Written by Laurel Dunn (UGA) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs385

Sekirite alimante ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblem nan pwodiksyon fwi ak legim

The virus that causes COVID-19

Nan moman sa a, CDC, FDA ak USDA pa rapòte okenn ka maladi ki ta sigjere kowona viris la ka transmèt sòti nan manje oswa nan anbalaj pwodwi alimantè. Rechèch ki fèt sou viris ki menm jan an tankou SARS ak grip montre risk transmisyon viris la pou l ta sòti nan yon manje fèb anpil. Pandan ke pa gen anpil enfòmasyon sou ki kantite tan viris la ka fè sou yon sifas, risk pou transmisyon an ta sòti nan yon manje fèb epi li pa ta dwe enkyete nou.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-23, COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus an Issue in Produce Production?. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs383

COVID-19 mezi prevantif: mas an twal pou anplwaye ki nan sekte alimante

The virus that causes COVID-19

Daprè CDC, yon metòd efikas pou kwape pwopagasyon maladi enfektye sa a se lè w kouvri visaj ou ak yon twal oswa w mete yon mas an twal. Yo itilize mas an twal yo pou kouvri bouch ak nen yon moun ki enfekte oswa ki ta ka enfekte si l pran viris la lè yon moun ap touse, estènen oswa nan yon konvèsasyon nòmal. Mas an twal yo bay bon jan pwoteksyon si yo 1) bon kalite 2) mete yo byen 3) sèvi ak yo byen. Lè w mete yon mas an twal, li ka diminye ris men li pa bay yon pwoteksyon total kapital. Nou dwe swiv lòt metòd pou diminye ris yo tankou: pa rete pre yonn ak lòt, lave men nou, itilize sanitzè/dezenfektan pou men epi evite manyen je w, nen w ak bouch ou.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-33, COVID-19 Preventative Measures: Cloth Face Coverings for Food Employees. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs382

Jere COVID-19 : Pi bon Pratik pou Agribiznis

The virus that causes COVID-19

COVID-19 simaye l sitou pa kontak dirèk moun ak moun, oswa si pandan yon moun ap touse oubyen pale postiyon krache a ki deja gen viris la kontamine yon sifas epi yon moun ki ansante manyen kote sa a. Pandan ke pifò magazen manje ak ekipman kontinye fonksyone pandan maladi a ap simaye ak lòt ijans, kèk mezi prevantif ka pran pou pwoteje sante anplwaye yo ak kliyan yo.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-27, Handling COVID-19: Best Practices for Agribusiness. Written by Tom Maddox and Laurel Dunn (both of the University of Georgia) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs381

COVID-19 Preventative Measures: Facemasks and Cloth Face Coverings

The virus that causes COVID-19

These five new flyers in the COVID-19 Preventative Measures series, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman of NC State University, provide guidance on the benefits and proper use of facemasks and cloth face coverings in nonmedical settings, including for food employees. Published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs371
https://edis.ifas.ufl.edu/fs372
https://edis.ifas.ufl.edu/fs373
https://edis.ifas.ufl.edu/fs374
https://edis.ifas.ufl.edu/fs375

COVID-19 and Farm Stands: Steps for Farm Stand Operators

The virus that causes COVID-19

This new flyer, written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (NCSU) and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department, provides information on best practices, communication with customers, and cleaning and disinfection for farm stand operators. The original version of this flyer was published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs370

Handling COVID-19: Best Practices for Agribusiness

The virus that causes COVID-19

COVID-19 is spread primarily via close person-to-person contact, or when virus-containing droplets expelled during coughing or talking contaminate a surface that is later touched by a healthy individual. While most feed and supply stores continue to operate during disease outbreaks and other emergencies, preventive steps can be taken to protect the health of employees and customers. The original version of this flyer was published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/. Written by Tom Maddox and Laurel Dunn (University of Georgia) and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs369

COVID-19: Medidas preventivas: Lavando y desinfectando bolsas reutilizables

The virus that causes COVID-19

  • Limpiando y desinfectando bolsas de plástico y de náilon
  • Limpiando las bolsas de tela
  • Diluyendo cloro o lejía
  • This is the Spanish language version of FSHN20-24/FS354, COVID-19 Preventative Measures: Cleaning and Disinfecting Reusable Bags. The original version was published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/.
    https://edis.ifas.ufl.edu/fs368