Manejo del COVID-19: Granjas de frutas y verduras, y empacadoras

The virus that causes COVID-19

This is the Spanish language translation of FSHN20-25/FS366, Handling COVID-19: Produce Farms and Packinghouses. This material is adapted from the version published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/. Written by Laurel Dunn and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs394

Jere COVID-19: Pwodwi jaden ak izin anbalaj yo

The virus that causes COVID-19

Pandan ke pa gen prèv ki asosye viris COVID-19 la a yon pwoblèm sekirite alimantè, li se yon pwoblèm sante pou travayè yo paske li pwopaje l pa kontak moun ak moun oswa lè w manyen yon sifas ki kontamine. Manje pa parèt tankou yon kòz ki favorize transmisyon COVID-19 la, men menm pratik yo itilize pou evite maladi ou ka pran nan manje, menm pratik sa yo ta dwe itilize pou diminye chans kontaminasyon COVID-19 la nan nan pwodwi alimentè ki fre yo epi risk pou COVID-19 ta simaye l pami travayè agrikòl yo ak sa kap travay nan izin anbalaj yo.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-25, Handling COVID-19: Produce Farms and Packinghouses. Written by Laurel Dunn (UGA) and translated by Emmanuel Duvalsaint.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs385

Handling COVID-19: Produce Farms and Packinghouses

The virus that causes COVID-19

While there is no evidence that the COVID-19 virus is a food safety concern, it is a worker health concern because it spreads via close person-to-person contact or by contact with contaminated surfaces. Food does not appear to be a likely cause of COVID-19 transmission, but many of the same practices used to prevent foodborne illness on foods should still be used to reduce the likelihood of COVID-19 contamination on fresh produce and the risk of COVID-19 spread among farm and packinghouse workers. This material is adapted from the version published at https://foodsafety.ces.ncsu.edu/covid-19-resources/. Written by Laurel Dunn and published by the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department; 2 pages.
https://edis.ifas.ufl.edu/fs366