Pi bon fason pou granmoun (kap pran swen lot moun) lave men yo

Elderly person receiving assistance from a caregiver with everyday tasks. UF/IFAS Photo by Marisol Amador.

Lave men enpòtan pou redwi transfè jèm mikwòb ki soti nan matyè fekal oswa poupou pou ale nan bouch, ki ka lakoz maladi. Timoun piti ak granmoun aje yo gen mwens kapasite pou yo konbat jèm mikwòb pase lòt kategori moun. Kòm moun kap pran swen moun ou ka ede diminye risk maladi ki ka pwopaje nan anviwònman ki gen anpil moun lè w swiv bon jan metòd pou lave men w. This is the Haitian Creole version of FCS8782, Proper Hand Washing for Caregivers. Written by Amy Simonne, translated and reviewed by Emmanuel Jean Claude Duvalsaint and Nicole Monval, and published by the UF/IFAS Department of Family, Youth and Community Sciences, March 2020.
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1490

Pi bon fason pou timoun piti (ki gen laj pou ale lekol) lave men yo

Active preschool children playing on a playground. Photo taken on 12-01-16.

Jèm yo ka kache anba zong ki long ak nan men ki sal. Kenbe zong ou kout epi lave men w souvan, se aksyon ki pi enpòtan ou ka poze pou anpeche jèm mikwòb fè w tonbe malad. Jèm ki bay maladi tankou larim, grip, dyare, ak vomisman ka vinn nan men w lè w manyen objè ki nan alantou w. Moun, animal domestik, manje kri, jwèt, tè, ak tout objè nou itilize plizyè fwa pa jou, yo tout ka gen jèm mikwòb sou yo. Lè w lave men w byen li ede retire jèm mikwòb nan men w. This is the Haitian Creole version of FCS8783, Proper Hand Washing for School Children. Written by Amy Simonne, translated and reviewed by Emmanuel Jean Claude Duvalsaint and Nicole Monval, and published by the UF/IFAS Department of Family, Youth and Community Sciences, March 2020.
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1491

Adecuado lavado de manos para cuidadores

Elderly person receiving assistance from a caregiver with everyday tasks. UF/IFAS Photo by Marisol Amador.El lavado de las manos es una forma importante de reducir la transferencia fecal-oral de gérmenes que causan enfermedades. Los niños pequeños y los ancianos con limitaciones tienen menos capacidad para combatir los gérmenes que otras personas. Como cuidador, usted puede ayudar a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades en ambientes con multitudes mediante el uso de los adecuados procedimientos de lavado de manos. This is the Spanish language version of Proper Hand Washing for Caregivers (FCS8782Eng/FY724).
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1486

Adecuado lavado de manos para ninos en la escuela

Active preschool children playing on a playground. Photo taken on 12-01-16.Los gérmenes pueden esconderse debajo de uñas largas y en manos sucias. Mantener las uñas cortas y lavarse las manos con frecuencia son las cosas más importantes que puedes hacer para evitar que los gérmenes te enfermen. Los gérmenes que causan enfermedades como resfriados, gripe, diarrea y vómitos pueden llegar a tus manos al tocar las cosas a tu alrededor. Las personas, las mascotas, los alimentos crudos, los juguetes, la tierra y los objetos utilizados en nuestra vida diaria pueden tener gérmenes. Lavarte las manos adecuadamente ayuda a eliminar los gérmenes. This is the Spanish language version of Proper Hand Washing for School Children (FCS8783Eng/FY725).
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1487

Adecuado lavado de manos para manipuladores de alimentos

Hands washing kale in a sink. Photo taken 02-15-18.El lavado de manos es uno de los principales métodos utilizados para ayudar a prevenir enfermedades¬†transmitidas por los alimentos. El lavado adecuado de las manos reducirá el riesgo de transmitir microorganismos, como bacterias, virus y otros agentes, que causan enfermedades a las personas que comen los alimentos que manipulas. Si necesita usar desinfectante para las manos, ¡siempre lávate las manos primero! La suciedad, los alimentos o cualquier otra cosa en las manos hacen menos eficaz el efecto del alcohol. ¡No use desinfectante para manos en lugar de lavarse las manos! This is the Spanish language version of Proper Hand Washing for Food Handlers (FCS8784Eng/FY726).
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1488

Adecuado lavado de manos para adultos mayores

An elderly person's bathroom can be made safer by adding items that will help them maneuver easier. UF/IFAS Photo by Marisol Amador.Lavarse las manos es una forma importante de reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Los gérmenes de origen humano y animal pueden transmitirse a las manos, que a su vez pueden¬†transmitir los gérmenes a otras personas, alimentos y cualquier otra cosa que toquen. El adecuado lavado de las manos puede reducir la cantidad de microorganismos infecciosos en nuestras manos y reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades. This is the Spanish language version of Proper Hand Washing for Elders (FCS8785Eng/FY727).
https://edis.ifas.ufl.edu/fy1489