Estasyon Meteyo nan Jaden: Gid pou Enstalasyon ak Antretyen

Palm trees being blown by the winds of an approaching storm. Severe weather, rain, beach, coast. UF/IFAS Photo by Tyler Jones.

Kondisyon meteyo yo ka jwe yon gwo wòl nan siksè oswa echèk aktivite agrikòl yo. Kiltivatè yo rekonèt sa e se sak fè yo toujou swiv bilten ak previzyon meteyo pou ka ede yo pran desizyon nan sa ki gen pou wè ak irigasyon, pwoteksyon kont fredi ansanm ak anpil lòt desizyon. This new 4-page publication is the Haitian Creole version of EDIS document AE532, Guidelines for Establishing and Maintaining Farm-Based Weather Stations in Haiti. Written by Caroline G. Staub, William Eisenstadt, William Blanc, Nicole Monval, Clyde W. Fraisse, William Lusher, George Braun, and Lee Staudt, and published by the UF/IFAS Department of Agricultural and Biological Engineering, May 2019.
http://edis.ifas.ufl.edu/ae531